Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA RODO

 1. Współadministratorami danych osobowych są :
  1. USZYŃSCY DENTAL CLINIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś, ul. Brzozowa 77, 05-806 Komorów, KRS 0000754466, NIP 5342588542, 
  2. DORMED INVESTMENTS USZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA , Nowa Wieś, ul. Brzozowa 77, 05-806 Komorów, KRS 0000248907, NIP 5342089247
  3. Dormed Dental Lab CEZARY USZYŃSKI NIP: 5311200494, Nowa Wieś, ul. Brzozowa 77, 05-806 Komorów

 1. Współadministratorzy zawarli porozumienie  o współadministracji danymi osobowymi na mocy którego:
  1. każda ze Stron porozumienia z osobna w toku swojej działalności przetwarza jako Administrator dane osobowe m.in. swoich pacjentów, klientów, kandydatów do pracy, wykonawców, zleceniobiorców, dostawców, kontrahentów oraz innych podmiotów, z którymi nawiązuje współpracę;
  2. Współadministrowanie obejmuje wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Współadministratorów, w tym w szczególności dane osobowe przetwarzane: 
   1. w dokumentacji medycznej pacjentów,
   2. w historii transakcji i płatności,
   3. przez monitoring wizyjny (kamery CCTV).
  3. Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi, a w tym w szczególności obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  4. Nadzór techniczny nad sprzętem, na którym i za pomocą którego odbywa się przetwarzanie danych sprawuje Administrator Systemu Informatycznego powołany przez DORMED INVESTMENTS USZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. Z tego względu za informatyczne zabezpieczenie bezpieczeństwa danych osobowych ponosi DORMED INVESTMENTS USZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA.
  5. Inspektor Ochrony Danych działający na podstawie umów zawartych ze Współadministratorami i zgłoszony jako IOD – Adam Baworowski stanowi punkt kontaktowy dla:
   1. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa art. 39 ust. 1 lit. e) RODO,
   2. osób, których dane osobowe są przetwarzane przez któregokolwiek ze Współadministratorów.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania albo zawarcia umowy o leczenie, wymiany korespondencji i utrzymywania kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
  1. art. 6 ust.1 lit. b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony interes Administratora – wymiana korespondencji drogą elektroniczną i utrzymywanie kontaktu (np. informacja e-mail, sms o terminach wizyt, itp.), zapewnienie bezpieczeństwa;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069),
  4. art. 9 ust.2 lit. h) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej
 3. Dane są podawane dobrowolnie, jednak nie podanie tych danych niemożliwi zawarcie umowy, leczenie, wymianę korespondencji lub utrzymywanie kontaktu.
 4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być: podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej i świadczące na rzecz Administratora usługi outsourcingu informatycznego, prawnego.
 5. Dane medyczne są przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

– dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

– dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

– zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

– skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

 1. Wizerunek z monitoringu przechowywany jest przez 30 dni.
 2. Dane dotyczące umowy o leczenie przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 3. Dane dotyczące korespondencji elektronicznej przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń.
 4. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jeśli jest to dopuszczone przepisami prawa. 
 5. Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony  Danych w osobie Adama Baworowskiego. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: iod@dcdormed.eu lub na adres pocztowy któregokolwiek z Administratorów z dopiskiem IOD.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

INFORMACJA MARKETINGOWA

Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych przy realizacji  zadań gospodarczych Współadministratorów, pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie skutkuje odmową wykonania usługi medycznej, do czasu żądania ich usunięcia. Żądania usunięcia danych z bazy marketingowej należy kierować drogą elektroniczną pod adres rejestracja@uszynscydentalclinic.pl, osobiście w siedzibie Współadministratora lub listownie na adres Współadministratora.

INFORMACJA COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do ułatwiania korzystania ze stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz nazwę ciasteczka i jego wartość. Informacje zawarte w danym pliku mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. 
 2. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania stron i wykorzystywane są do: 
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego preferencji;
  2. zapamiętywania, czy Użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej wybranych treści,
 3. Stosowane są następujące pliki cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 4. Używane są następujące pliki cookies: 
  1. sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej;
  2. stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 1. e. Strona współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać     pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: – Google Analytics 

– Google AdSense 

– Google AdWords 

– Facebook Pixel 

– Hotjar 

– Facebook 

– Youtube 

– Instagram

 1. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies zgodnie instrukcjami poszczególnych przeglądarek. 
 2. Wyłączenie lub zmiana ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności stron internetowych.